Voorwaarden en bezorgen

Hieronder volgen alle voorwaarden in artikelen. In het kort komt het hier op neer:

– Als u heeft besteld en betaald dan heeft u uw bestelling binnen 4 a 5 dagen in huis.

Eigenlijk gaan wij ervan uit dat u volledig tevreden bent, soms komt het echter voor dat u over een bestelling niet tevreden bent:
– Heeft u klachten met betrekking tot kwaliteit van de champagne geef het alstublieft door.
– Hetzelfde geldt voor klachten over de bezorging, geef het zo spoedig mogelijk aan. Dan proberen wij het zo snel mogelijk op te lossen.

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Kleine Champagneboer zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Kleine Champagneboer worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Kleine Champagneboer ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van De Kleine Champagneboer zijn vrijblijvend en De Kleine Champagneboer behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Bagandboxes. De Kleine Champagneboer is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Kleine Champagneboer dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euros, exclusief BTW en exclusief verzendkosten. De prijzen zijn inclusief verpakkingenbelasting. Bovenstaande tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient vooraf te geschieden zonder (betalings)korting of compensatie binnen uiterlijk veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
3.3 Betaling kan geschieden per iDEAL, overboeking per bank , creditcard of PayPal. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van De Kleine Champagneboer.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door De Kleine Champagneboer bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekostenverschuldigd. Indien De Kleine Champagneboer haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van De Kleine Champagneboer om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is De Kleine Champagneboer gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Kleine Champagneboer.

Artikel 4. Levering

4.1 Wanneer het bestelde artikel op voorraad is wordt uw bestelling binnen twee (2) werkdagen verzonden. Let wel: de door De Kleine Champagneboer opgegeven levertijden zijn indicatief. Indien door welke omstandigheden dan ook levering langer dan zeven (7) dagen gaat duren nemen wij contact met u op. De Kleine Champagneboer is verplicht volgens de Wet kopen op Afstand dat bestelde artikelen binnen uiterlijk dertig (30) dagen geleverd worden, tenzij anders overeengekomen. Indien levertijd binnen dertig (30) dagen niet haalbaar is zal De Kleine Champagneboer de koper hiervan tijdig op de hoogte stellen. De Kleine Champagneboer zal de koper de mogelijkheid bieden de overeenkomst te ontbinden, of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen zullen bij ontbinding van de overeenkomst door De Kleine Champagneboer worden teruggestort binnen een termijn van uiterlijk dertig (30) dagen.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u aan al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Kleine Champagneboer verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door De Kleine Champagneboer geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 De Kleine Champagneboer garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u De Kleine Champagneboer daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk of per e-mail en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Kleine Champagneboer de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan De Kleine Champagneboer te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen. Wanneer het aankoopbedrag plus de verzendkosten reeds door u is betaald, ontvangt u beiden gecrediteerd. Bij retourneringen betaalt u dus ten maximale 1x verzendkosten.

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien De Kleine Champagneboer producten aan de afnemer levert, is De Kleine Champagneboer nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop De Kleine Champagneboer ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van dertig (30) dagen. Reclamaties welke door De Kleine Champagneboer na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door De Kleine Champagneboer in behandeling te worden genomen.
8.2 Naast bovengenoemde garantiebepalingen (Artikel 8.1) blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie

9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Kleine Champagneboer, dan wel tussen De Kleine Champagneboer en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Kleine Champagneboer, is De Kleine Champagneboer niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Kleine Champagneboer.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Kleine Champagneboer ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Kleine Champagneboer gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Kleine Champagneboer kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan De Kleine Champagneboer schriftelijk opgave doet van een adres, is De Kleine Champagneboer gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan De Kleine Champagneboer schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door De Kleine Champagneboer gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat De Kleine Champagneboer deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Kleine Champagneboer in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Kleine Champagneboer vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 De Kleine Champagneboer is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

↑ terug naar boven ↑

De Kleine Champagneboer, KvK 54868750, vestigingsnummer 000024588199 / Rotterdam

Share